Vyberte stránku

Pokud jste se rozhodli spustit program zaměstnanecké angažovanosti a advokacie, výběr lidí vhodných pro spuštění programu a následný pilotní provoz může mít z dlouhodobého hlediska velký význam pro úspěch celého projektu.

Program zaměstnanecké advokacie, pokud má být úspěšný, zasahuje do mnoha oblastí činností a oddělení společnosti, která se rozhodla jej spustit. Vše začíná u obsahu, kdy je vhodné naplnit vybranou platformu (systém Emplyoee Advocacy) co možná nejvíce informacemi, aby měli zaměstnanci zájem do systému vůbec chodit. V další fázi je nezbytné začít interně komunikovat, že se spouští program zaměstnanecké advokacie a jak je možné se do programu zapojit. Pro testovací fázi projektu je potřeba vybrat vhodné zaměstnance, aby se mohlo vše vyladit a následně šířit systém do dalších oddělení či celé společnosti. Takže otázka zní – kdo je vhodný pro pilotní tým programu zaměstnanecké angažovanosti a advokacie?

Začněte u existujících ambasadorů společnosti

Pokud jste ve fázi, kdy vybíráte vhodné adepty pro pilotní tým zaměstnanecké advokacie, začněte analýzou aktivit na sociálních sítích. Vytipujte si zaměstnance, kteří jsou dobrovolně aktivní na sociálních sítích a podívejte se, jaký obsah sdílejí. Pokud naleznete takové, kteří samostatně a bez jakékoliv vaší podpory šíří informace související s oborem činnosti vaší společnosti či dokonce narazíte na zaměstnance, kteří sdílejí informace přímo o vaší společnosti (může se jednat např. o fotografie z firemních eventů), trefili jste do černého. Je velká pravděpodobnost, že pokud jim poskytnete potřebnou podporu a umožníte jim začít pracovat s obsahem a sociálními sítěmi systematicky, budou v těchto aktivitách pokračovat a stanou se významnou podporou vašeho ambasadorského týmu. Svou aktivitou navíc nastavují vyšší laťku pro ostatní zaměstnance a mohou hrát vedoucí úlohu při vedení týmů nebo se podílet na přípravě a realizaci souvisejících školení a seminářů.

Složte pilotní tým z jednoho oddělení

Další možností je složit pilotní tým z osob, které spadají do vybrané “cílové skupiny” firemních ambasadorů. Na rozdíl od první varianty, může jít i o zaměstnance, kteří nepoužívají sociální sítě v pracovním kontextu. To, že jsou na sociálních sítích aktivní, je ale stále více než vhodné. Pokud například spouštíte program Employee Advocacy s cílem podpořit prodejní “social selling” aktivity společnosti, pilotní tým může být tvořen ze zaměstnanců, kteří pracují v rámci obchodního týmu či oddělení. Pokud je vaším cílem podpora náborových aktivit společnosti a podpora tvorby značky zaměstnavatele, může být vhodné spustit program zaměstnanecké advokacie s pilotním týmem složeným z HR oddělení. V obou uvedených případech doporučujeme upravit témata workshopů a školení vybranému zaměření, aby se zaměstnanci dozvěděli nejen obecné informace o programu, ale získali také potřebné znalosti a dovednosti upotřebitelné v jejich každodenní praxi.  

Výhodou odborně založeného pilotního týmu složeného ze zaměstnanců jednoho oddělení je možnost vytvoření vysoce individualizovaného programu, který bude šitý na míru vybraným osobám a jejich specializacím. V případě spojení týmu ambasadorů s např. obchodním oddělením mohou být součástí programu odborné workshopy, speciálně vybraný obsah umisťovaný do vhodných obsahových kanálů a podpora formou soutěží dle potřeb a obchodních cílů společnosti. Taková forma pojetí testovací fáze programu zaměstnanecké advokacie usnadňuje následné šíření programu napříč společností cestou zapojování dalších oddělení. Budete dobře připraveni na tvorbu specializovaných workshopů, výběr vhodného obsahu, aplikaci prvků gamifikace a budete mít dobře připravený obsah a tón sdělení v rámci interní komunikace ve vztahu k individuálním potřebám jednotlivých oddělení.

Vyberte vhodné zaměstnance v souvislosti s jejich umístěním

Složení pilotního týmu v návaznosti na místo působnosti jeho členů může být vhodné především v případech, kdy se jedná o spuštění programu Employee Advocacy ve větší společnosti, která působí např. ve více zemích světa. Zaměření na počáteční zemi či jinak vybranou oblast umožní identifikovat a aplikovat vhodnou kombinaci globální strategie a místní jedinečnosti (např. konfigurace globálních a regionálních obsahových kanálů, volba regionálních vedoucích a správců systému Employee Advocacy, vyhovující kombinace prvků gamifikace s přihlédnutím k celé společnosti a místním specifikům atd.) především ve vztahu ke zvýšení úspěšnosti následného rozvoje programu v celé společnosti.

Alternativně může pilotní tým zahrnovat jednotlivce vybrané z různých míst, kde daná společnost působí. Jejich úkolem následně bude starat se o šíření informací a rozvoj programu zaměstnanecké angažovanosti a advokacie ve firmě. Klíčovou výhodou je možnost vyvolat pocit sounáležitosti mezi členy pilotního týmu, což se může následně přenést a pozitivně projevit při spolupráci lidí a týmů, které by standardně nebyli v tak úzkém pracovním kontaktu. Pokud je jedním z cílů programu zaměstnanecké advokacie zvýšit aktivitu a angažovanost ve firmě, stojí tato varianta za zvážení.

Ať je vaše zvolená strategie jakákoliv, nikdy nezapomeňte na top management

Bez ohledu na zvolenou strategii je pro úspěch projektu zaměstnanecké advokacie nezbytné zapojit co nejvíce osob z vrcholného a středního managementu společnosti. Přítomnost řídících osob v systému Employee Advocacy je skvělým pomocníkem ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců – ambasadorů. Neznamená to však, že vedoucí osoby programu zaměstnanecké advokacie musí být zároveň členové top managementu, byť by to pro rozvoj projektu bylo ideální. Pokud využíváte pro pilotní tým aktuálních ambasadorů společnosti, nezapomeňte zahrnout i členy managementu, kteří jsou aktivní na sociálních sítích. Pokud začínáte s pilotním týmem složeným z členů pocházejících z jednoho oddělení, určitě neváhejte s oslovením a zapojením vedoucího tohoto oddělení.

Společným úsilím vůdčích osob programu zaměstnanecké advokacie, nadšením a energií prvních zaměstnanců, kteří se stanou ambasadory společnosti a zapojením osob z vrcholného a středního managementu společnosti dojde k započetí cesty, která se záhy přenese přes testovací fázi a pilotní provoz projektu k naplňování dlouhodobých cílů společnosti.